• 0232472846
  • scoala4is@yahoo.com

Acreditare pentru proiecte ERASMUS +

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale a acordat Școlii Gimnaziale „Ionel Teodoreanu” Iași, acreditare Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul „Educație Școlară”, acreditare numărul: 2021-1-RO01-KA120-SCH-000044323, cu perioada de valabilitate 01.02.2022 – 31.12.2027.

Anunț selecție participant la cursul de formare „Going Digital in an Innovative Classroom” (aici)

(24.11.2023) Rezultatele evaluării dosarelor de candidatură pentru mobilitățile organizate în cadrul celui de-al doilea an de finanțare a Acreditării Erasmus+ nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000119884 (aici)

(9.11.2023) PROCEDURA DE SELECȚIE a participanților la mobilități în cadrul celui de al doilea an de finanțare a Acreditării Erasmus+ pentru proiecte de mobilitate contract de finanțare nr. 2023-1-RO01-KA121-SCH-000119884 (aici)

(6.10.2023) Comisia pentru mentorat și formare în cariera didactică inițiază Procedura de echivalare a programelor complementare internaționale pentru participanții la mobilitățile din cadrul Acreditării Erasmus+ a școlii, pentru anul școlar 2022-2023, Documentele necesare sunt:

  • copii ale documentelor eliberate de furnizorii programelor complementare ( certificatul de absolvire și fișa competențelor și a domeniilor/temelor);
  • acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (aici);
  • declarație pe propria răspunderea fiecărui cadru didactic prin care confirmă că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate (aici).

Dosarele se vor depune la secretariatul școlii. Termen de depunere a dosarelor: 9 octombrie 2023

Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu” organizează Concursul de selecție a participanților la fluxurile de mobilități aferente primului an de finanțare a Acreditării Erasmus pentru mobilități în domeniul educației școlare.

PROCEDURA DE SELECȚIE a participanților la mobilități în cadrul primului an de finanțare a Acreditării Erasmus+ pentru proiecte de mobilitate contract de finanțare nr. 2022-1-RO01-KA121-SCH-000056757 (aici)

Obiectivele Planului Erasmus:

  • Dezvoltarea competentelor digitale, a abilităților de abordare a învățării digitale la copiii cu CES pentru 12 cadre didactice și didactic auxiliare din școală
  • Imbunătățirea abilităților și competențelor necesare pentru aplicarea metodelor de învățare non-formală la clasă și în afara clasei pentru 12 dintre cadrele didactice și didactic auxiliare
  • Dezvoltarea competențelor care vizează educația experiențială pentru 25% din corpul profesoral

ICT Tools for a Creative and Collaborative Classroom – 26.06.2023 – 1.07.2023, Lisabona, Portugalia. În timpul acestui curs, participanții vor dobândi experiență practică în utilizarea și crearea de conținut în fiecare aplicație, cu timp suficient pentru reflecție și discuții cu privire la punctele lor tari și punctele slabe și posibila aplicare în contextele lor de predare. Abilitățile dobândite în acest curs îi vor ajuta pe profesori să-și facă orele mai atractive prin implicarea studenților în proiecte de colaborare interesante sau activități creative online. Se va pune un accent deosebit pe soluțiile și aplicațiile web care încurajează incluziunea (permit elevilor cu nevoi și abilități diferite de învățare să participe pe deplin) și sustenabilitatea (promovează utilizarea eficientă și fără hârtie a resurselor școlare). Până la sfârșitul acestui curs, profesorii vor fi capabili să recunoască punctele forte și punctele slabe ale fiecărui instrument TIC și vor ști cum să le integreze în sala de clasă. Mai multe informații aici.

Learning outside Living together, learning together, working together Special focus on inclusive cooperative outdoor learning – 06.08.2023 – 12.08.2023, Reykjavik, Islanda. Cursul îi va ajuta pe profesori să înțeleagă cum să creeze un mediu de învățare incluziv și creativ, metode de învățare cooperativă concrete, structurate și creative. Accentul principal al instruirii va fi pus pe învățarea activă într-un grup divers de cursanți prin aplicarea activităților de învățare și a tehnicilor de învățare prin cooperare. Se vor exersa metodele de îmbunătățire a atmosferei clasei de elevi prin crearea sentimentului de încredere, siguranță, solidaritate, grijă etc. în cadrul clasei de elevi și predarea oricărei materii sau subiect în afara clasei. Mai multe informații aici.

Suntem vizibili și pe Facebook!!
Suntem vizibili și în media!!